Claudio Capotondi - DADENTRO
DADENTRO 1990 Opera32
s.p.m. marmo cm.120x150x180h    Presbiteryan College Clinton SC USA